SF indgår budgetforlig i Randers

Efter hårde forhandlinger, hvor mange parter skulle blive enige, lykkedes det SF at friholde daginstitutionsområdet fra rammebesparelser. Der er blevet afsat 15 mio. kr. til anlæg på dagsinstitutionsområdet, der blandt andet skal bruges til en ny institution på Nyvangsvej.

”Vi gik efter at få 15 mio. kr. til anlæg og 15 mio. kr. til opnormeringer, men der viste sig hurtigt, at være bred enighed om, at der skulle findes en løsning på de hårde besparelser, der er lagt op til på ældreområdet, og det giver god mening for SF, at prioritere ældreområdet i dette budget. Men vi fortsætter kampen for bedre normeringer og håber på, at vores gode kolleger på Christiansborg for tilført børneområdet flere midler på finansloven,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF.

På ældreområdet bliver der afsat 10 mio. kr. pr. år der skal begrænse de varslede besparelser.

Det lykkedes desuden SF, at få gennemført en tillidsreform, der skal åbne op for en ny ledelsesstruktur i Randers Kommune, hvor der vises tillid til medarbejdernes faglige kompetencer.

”Tillidsreformen er den helt rigtige vej at gå inden for ledelse i det offentlige, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at tillidsreformens succes afhænger af implementeringen. Det er vigtigt at medarbejderne i kommunen og de faglige organisationer kommer til at sætte deres præg på tillidsreformen,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

De unge i Randers Kommune kan se frem til et ungebyråd, og der bliver tilbudt gratis WiFi i alle skolebusser.

I SF er man rigtig glade for, at det sociale område blev tilgodeset med en boligsocial indsats for de socialt udsatte, muligheden for at optage mikrolån og en forøgelse af rådighedsbeløbet for de økonomisk dårligst stillede familier i Randers Kommune.

På anlægsiden er der blevet plads til gode investeringer, blandt andet i Psykiatriens Hus, et tryghedshotel, 4 mio. kr. cykelstier og sikker trafik og et løft til breddeidrætten på 3 mio. kr. Dertil bliver der skabt 500 ungeboliger i campus-miljøet omkring Jens Otto Krags Plads.

”Vi er glade for, at det faktisk er lykkes at flytte midler fra anlægsbudgettet til driften, og mange af de anlægsinvesteringer, vi er blevet enige om er helt i tråd med god SF-politik. Det havde selvfølgelig givet rigtig god mening med sociale klausuler med kædeansvar, der kunne sikre, at alle disse nye anlæg, vil blive udført efter dansk overenskomst, men det var der i forligsgruppen ikke enighed om. Men kampen for at forhindre social dumping er ikke slut for SF!”

Det lykkedes desværre ikke at finde penge til et cleanhouse for tidligere misbrugere, genindførelsen af et 11. og 12. skoleår for udsatte unge eller en udvidelse af busrute 11, ligesom der heller ikke var noget flertal for at indføre sociale klausuler.

Læs mere om budgettet på Randers Kommunes hjemmeside

Budgetudspil fra SF-Randers

Dette er det udspil vi i SF-Randers vil gå til budgetforhandlingerne til.

SF-Randers vil gå til de kommende budgetforhandlinger med en markant styrkelse af børneområdet. Der skal afsættes 30 mio. kr. til daginstitutionerne, hvor 15. mio. kr. er til bedre normeringer og 15 mio. kr. er til nye anlæg – heriblandt en helt ny daginstitution på Nyvangsvej.

”Det er på tide at gøre noget ved de dårlige normeringer, der, sammenlignet med andre kommuner, er i Randers Kommune. Der skal være flere voksne omkring børnene og så skal åbningstiderne gøres mere fleksible,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF-Randers.

Vi skal vise kommunens ansatte tillid og stole på deres kompetencer og faglighed. Derfor ønsker vi en tillidsreform, der gør op med tidstyranni og dokumentations-helvede.

Besparelserne i budgettet fra 2013 rammer ældreområdet hårdt. SF ønsker en demografiregulering af området, der tager højde for, at levealderen bliver højere, og at de ældre ønsker at blive længere i eget hjem.

Med sociale klausuler vil SF sikre, at opgaver udført for Randers Kommune aflønnes efter dansk overenskomst. Der skal være et kædeansvar, så også disse klausuler gælder underentreprenører. Gennem uddannelsesklausuler forpligtes de virksomheder, der udfører opgaver for kommunen, til at oprette lære- og praktikpladser.

På det sociale område ønsker SF at følge Udsatterådets anbefalinger om at etablere et ”cleanhouse”, hvor tidligere stofmisbrugere får mulighed for at være i et stoffritmiljø og skabe nye netværk.

SF-Randers vil desuden give mulighed for 11. eller 12. skoleår for særligt udsatte elever, der har brug for længere tid til at modnes førend de er klar til videregående uddannelse. Det er vigtigt, at vi i Randers uddanner alle unge og ikke taber de, der i forvejen er udsatte på gulvet.

De unge skal have bedre mulighed for at kunne deltage i den politiske debat, få indflydelse på beslutninger, der træffes i byrådet og i det helt taget være med til at præge de demokratiske processer. Derfor foreslår vi, at der etableres et Ungeråd i stil med de andre råd (fx. Ældrerådet og Udsatterådet).

Den kollektive trafik skal styrkes. Busrute 11 skal udvides, så den kører omkring Øster Bjerregrav, og så skal der være trådløst internet i alle skolebusser.

Dette går SF-Randers til forhandlingerne med:

– en tillidsreform

– en styrkelse af daginstitutionsområdet på 30 mio. kr. (15 mio. kr. til anlæg og 15 mio. kr. til opnormeringer)

– en demografiregulering på ældreområdet

– sociale klausuler med kædeansvar, samt uddannelsesklausuler

– et cleanhouse for tidligere misbrugere

– mulighed for særligt udsatte unge for et 11. eller 12. skoleår

– et Ungeråd

– en udvidelse af busrute 11

– gratis trådløst internet i alle skolebusser

Tillid skaber bedre velfærd

Vi skal vise kommunens ansatte tillid og stole på deres kompetencer og faglighed. Det er overskriften på den tillidsreform, SF-Randers vil gå til budgetforhandlingerne med.

”Vi skal væk fra tidstyraniet og sætte borgeren i centrum. Den stramme økonomistyring i new public management-tanken har skabt en kløft mellem ledelse og medarbejdere. Det går hårdt ud over arbejdsmiljøet og dræber engagementet, når kommunens medarbejdere hver eneste dag må gå på kompromis med deres faglighed. I SF har vi tillid til medarbejderne og vil i langt højere grad lade dem selv disponere over deres arbejdstid og opgaver,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF-Randers.

Den tillidsreform, SF ønsker indført i Randers Kommune, er en ledelsesform, en styringsform og en medarbejderreform. Inspirationen er hentet fra Københavns Kommune, og reformen bygger på en aftale indgået af Regeringen, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO. Derudover peger produktionskommissionen på, at afbureaukratisering af den offentlige sektor, vil skabe større råderum.

”I SF er vi overbeviste om, at vi med en anden ledelseskultur, hvor der er større fokus på borgeren, kan effektivisere arbejdet i kommunen og dermed styrke kernevelfærden. Sygefravær koster kommunen rigtig mange penge, og derfor er det også vigtigt, at vi forbedrer arbejdsmiljøet markant, så vi undgår sygefravær som følge af arbejdsrelateret stress. Der er penge at hente ved at medarbejderne i højere grad bruger tiden på at udføre kerneydelser fremfor at udfylde skemaer, der kun har til formål at kontrollere, om medarbejderne nu passer deres arbejde,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Tillidsreformen er et led i den klare strategi, SF-Randers har med at skabe mere åbenhed, demokrati og gennemsigtighed i kommunens administration.

I marts måned rettede Charlotte Broman Mølbæk kritik imod det funktionsvederlag til 2. viceborgmester, der i en årrække har indgået som en del af økonomien i forskellige konstitueringer, og i juni fik SF- Randers gennemført en whistleblower-ordning, hvor kommunens ansatte får mulighed for anonymt at indberette ulovligheder, grove uregelmæssigheder og dårligt arbejdsmiljø.

”I SF tager vi ansvar! Vi skal sørge for, at Randers Kommune i fremtiden har et økonomisk råderum, men det skal ikke betyde forringelser af kernevelfærden. Der går en masse penge til spilde på unødigt bureaukrati og på alverdens procedurer og regler, der kun er med til at gøre kommunens administration endnu mere uigennemsigtigt og tung. Det er det, vi i SF vil gøre op med. Når vi giver medarbejderne friheden tilbage, vil energien kunne bruges på de borgere, der har brug for hjælp,” slutter Charlotte Broman Mølbæk.

Tillidsreformen er en del af det budgetudspil, SF-Randers offentliggør mandag morgen.

Fakta

Tillidsreformen bygger på syv principper om modernisering af det offentlige arbejdsmarked, som Regeringen, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO i juni år blev enige om.

1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater

Styringen i den offentlige sektor skal baseres på mål og resultater, frem for på regler og procedurer.

2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen

Der skal være åbenhed om prioriteringer og klare mål for opgaveløsningen på alle niveauer i den offentlige sektor.

3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar

Ledelse og styring skal baseres på tillid til medarbejderne, så der skabes plads og rum til, at medarbejderne kan udfolde deres faglighed og engagement.

4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation

Frihed til at tilrettelægge arbejdet forudsætter, at der kan redegøres for indsatsen, og at opgaveløsningen dokumenteres.

5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker

Udvikling, kvalitet og god ressourceudnyttelse opnås ved at anvende viden om, hvad der virker og ved at lære af dem, som opnår bedre resultater.

6. Ledelse og engagement skal fremme innovation

Nytænkning, innovation og teknologianvendelse forudsætter, at offentlige ledere tager ansvar for at udvikle organisationerne og skabe engagement blandt medarbejderne, så man sammen kan finde bedre løsninger.

7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer

Borgernes, de pårørendes og lokalsamfundets viden, ressourcer og engagement skal inddrages i opgaveløsningen, så det fremmer kvalitet og effektivitet.

Kilde: ”Principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmarked om modernisering” vedtaget af Regeringen, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO, juni 2013. (http://www.oao.dk/fileadmin/user_upload/aktuelle_temaer/TILLID/7_principper_om_modernisering.pdf)

Læs mere om tillidsreformen

Debat indlæg i Information af Ninna Thomsen, Sundheds-og Omsorgsborgmester i København (SF), Britt Petersen er formand for Københavns- og Frederiksbergs Fællesrepræsentation og Dennis Kristensen er forbundsformand i FOA

Artikel i Danske Kommuner om produktivitetskommisions anbefaling af forøgede frihedsgrader

Artikel i Magisterbladet om effekten af tillidsreformen i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

Pressemeddelelse om whistleblowerordningen

Ro på!

På byrådsmødet d. 31/3 indgik SF i en aftale med V, RV og DF en budgetprocedure. Budgetproceduren skal danne rammen om det budgetforslag, som forvaltningen udarbejder.

Inden man sænker flaget på halvt og tager sørgebind på, skal man huske, at der ikke er indgået et forlig.

Det er usandt, når man bebrejder SF for at stemme for besparelser for omkring 37 millioner kroner på velfærden. Det SF stemte for var budgetproceduren, hvor der skal udarbejdes forslag til, hvor der kan spares, samt et forslag til eventuel afskaffelse af ansættelsesgarantien. Intet er besluttet, og der er ingen aftaler om, at SF skriver under på budgetforslaget til efteråret. Det handler udelukkende om en procedure for budgetlægningen.

SF stemte for proceduren, fordi vi fik nogle afgørende tilføjelser indført:

1.SF fik sikret, at børneområdet skal tilføres midler via budgetlægningen. Børneområdet er et af SF´s kerneområder, og vi vil kæmpe for at få en bedre normering. Med denne indskrivning er vi nået et skridt tættere på dette mål.

2. SF fik sikret, at medarbejderne bliver inddraget i processen omkring at finde forslag til besparelser. Det er afgørende for SF, at vi viser tillid til kommunens ansatte. Det er dem, der kender det daglige arbejde, hvilke muligheder og begrænsninger der er, samt hvor det gør alt for ondt at spare.

3. Endeligt fik vi gennemført en whistleblower ordning, der skal være med til at skabe åbenhed og tryghed for de ansatte. Når man vælger at lægge så meget ansvar ud til lederne, er det vigtigt for SF, at vi også giver medarbejderne mulighed for at fortælle, når de arbejder under urimelige vilkår. Det skal være med til at give bedre arbejdspladser med et sundt og godt arbejdsmiljø.

I de populistiske floskler gemmer der sig et stort hykleri, når der peges fingre af SF, som efter sigende skulle være roden til alt ondt. SF er det eneste parti, der ikke pegede på en Venstre borgmester, fordi vi gik efter politik og ikke efter penge til egen lomme. Vi ønskede ikke en borgerlig borgmester eller borgerlig politik, men det har de andre partier og lister i byrådet besluttet og SF handler derudfra. Med denne aftale får vi politik gennemført, og det har ingen konsekvenser hverken for velfærden eller for kommunens ansatte. Det får først konsekvenser, når mindst 16 mandater skriver under på budgettet i efteråret. Indtil da bør man tage en chill-pill og stoppe med usande skræmmekampagner.