Tillid eller kontroltyranni?

Det har været overskriften på en verserende værdikamp de sidste mange år. Kontroltyranni er gift for et godt arbejdsklima og trækker midler væk fra velfærden. Vi bør have tillid til de mange offentligt ansatte, som hver dag knokler for vores borgere.

Et eksempel på denne ubehagelige tendens ser vi i ældresektoren. Her er der desværre mange SOSU’ere, som må stå til regnskab over for et stopur og ikke deres egne professionelle standarder. De står til regnskab for Corydons big brother-excelark, og ikke den enkelte borgers behov.

Vi må erkende, at Else på 71 kan have andre behov end Henning på 90. For nogle er et ekstra bad vigtigt, og for andre er det en sludder over kaffen, der skaber en god hverdag. Det rigide system er et klart signal til de offentlige ansatte: Vi stoler ikke på dig!

I SF tror vi på tillid. Vi tror på, at de bedste beslutninger tages af fagligt kompetente medarbejdere, som er i daglig kontakt med borgeren. Derfor vil vi gøre op med stopurstyranni og meningsløs dokumentation til glæde for både borgere og medarbejdere.

Det er også vejen frem i Randers Kommune. I foråret fik SF-Randers vedtaget en whistleblower-ordning og med budgetforliget fik vi en tilidsreform. I SF er vi overbeviste om, at vi med en anden ledelseskultur, hvor der er større fokus på borgeren, kan effektivisere arbejdet i kommunen og dermed styrke kernevelfærden. Sygefravær koster kommunen rigtig mange penge, og derfor er det også vigtigt, at vi forbedrer arbejdsmiljøet markant, så vi undgår sygefravær som følge af arbejdsrelateret stress.

Hvis vi skal skabe tillid, er vi nødt til at stat og kommune spiller sammen. Derfor går vi mod tendensen. Derfor går vi til valg på at skabe tillid til Danmarks offentligt ansatte og forbedre deres arbejdsmiljø. Medarbejdernes tid og kræfter skal bruges sammen med borgerne, fordi det er det de er allerbedst til, og det er det, borgerne har brug for.

Vi vil have et Danmark, der er bedre end det vi kender.

Derfor skal vi have tillid til de offentlige ansatte!

Mikkel Borch, folketingskandidat for SF-Randers Nord og Charlotte Broman Mølbæk, medlem af Randers Byråd for SF

Tillid skaber bedre velfærd

Vi skal vise kommunens ansatte tillid og stole på deres kompetencer og faglighed. Det er overskriften på den tillidsreform, SF-Randers vil gå til budgetforhandlingerne med.

”Vi skal væk fra tidstyraniet og sætte borgeren i centrum. Den stramme økonomistyring i new public management-tanken har skabt en kløft mellem ledelse og medarbejdere. Det går hårdt ud over arbejdsmiljøet og dræber engagementet, når kommunens medarbejdere hver eneste dag må gå på kompromis med deres faglighed. I SF har vi tillid til medarbejderne og vil i langt højere grad lade dem selv disponere over deres arbejdstid og opgaver,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF-Randers.

Den tillidsreform, SF ønsker indført i Randers Kommune, er en ledelsesform, en styringsform og en medarbejderreform. Inspirationen er hentet fra Københavns Kommune, og reformen bygger på en aftale indgået af Regeringen, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO. Derudover peger produktionskommissionen på, at afbureaukratisering af den offentlige sektor, vil skabe større råderum.

”I SF er vi overbeviste om, at vi med en anden ledelseskultur, hvor der er større fokus på borgeren, kan effektivisere arbejdet i kommunen og dermed styrke kernevelfærden. Sygefravær koster kommunen rigtig mange penge, og derfor er det også vigtigt, at vi forbedrer arbejdsmiljøet markant, så vi undgår sygefravær som følge af arbejdsrelateret stress. Der er penge at hente ved at medarbejderne i højere grad bruger tiden på at udføre kerneydelser fremfor at udfylde skemaer, der kun har til formål at kontrollere, om medarbejderne nu passer deres arbejde,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Tillidsreformen er et led i den klare strategi, SF-Randers har med at skabe mere åbenhed, demokrati og gennemsigtighed i kommunens administration.

I marts måned rettede Charlotte Broman Mølbæk kritik imod det funktionsvederlag til 2. viceborgmester, der i en årrække har indgået som en del af økonomien i forskellige konstitueringer, og i juni fik SF- Randers gennemført en whistleblower-ordning, hvor kommunens ansatte får mulighed for anonymt at indberette ulovligheder, grove uregelmæssigheder og dårligt arbejdsmiljø.

”I SF tager vi ansvar! Vi skal sørge for, at Randers Kommune i fremtiden har et økonomisk råderum, men det skal ikke betyde forringelser af kernevelfærden. Der går en masse penge til spilde på unødigt bureaukrati og på alverdens procedurer og regler, der kun er med til at gøre kommunens administration endnu mere uigennemsigtigt og tung. Det er det, vi i SF vil gøre op med. Når vi giver medarbejderne friheden tilbage, vil energien kunne bruges på de borgere, der har brug for hjælp,” slutter Charlotte Broman Mølbæk.

Tillidsreformen er en del af det budgetudspil, SF-Randers offentliggør mandag morgen.

Fakta

Tillidsreformen bygger på syv principper om modernisering af det offentlige arbejdsmarked, som Regeringen, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO i juni år blev enige om.

1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater

Styringen i den offentlige sektor skal baseres på mål og resultater, frem for på regler og procedurer.

2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen

Der skal være åbenhed om prioriteringer og klare mål for opgaveløsningen på alle niveauer i den offentlige sektor.

3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar

Ledelse og styring skal baseres på tillid til medarbejderne, så der skabes plads og rum til, at medarbejderne kan udfolde deres faglighed og engagement.

4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation

Frihed til at tilrettelægge arbejdet forudsætter, at der kan redegøres for indsatsen, og at opgaveløsningen dokumenteres.

5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker

Udvikling, kvalitet og god ressourceudnyttelse opnås ved at anvende viden om, hvad der virker og ved at lære af dem, som opnår bedre resultater.

6. Ledelse og engagement skal fremme innovation

Nytænkning, innovation og teknologianvendelse forudsætter, at offentlige ledere tager ansvar for at udvikle organisationerne og skabe engagement blandt medarbejderne, så man sammen kan finde bedre løsninger.

7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer

Borgernes, de pårørendes og lokalsamfundets viden, ressourcer og engagement skal inddrages i opgaveløsningen, så det fremmer kvalitet og effektivitet.

Kilde: ”Principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmarked om modernisering” vedtaget af Regeringen, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO, juni 2013. (http://www.oao.dk/fileadmin/user_upload/aktuelle_temaer/TILLID/7_principper_om_modernisering.pdf)

Læs mere om tillidsreformen

Debat indlæg i Information af Ninna Thomsen, Sundheds-og Omsorgsborgmester i København (SF), Britt Petersen er formand for Københavns- og Frederiksbergs Fællesrepræsentation og Dennis Kristensen er forbundsformand i FOA

Artikel i Danske Kommuner om produktivitetskommisions anbefaling af forøgede frihedsgrader

Artikel i Magisterbladet om effekten af tillidsreformen i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

Pressemeddelelse om whistleblowerordningen